Các lệnh towny cơ bản mở rộng ( Towny , Plot )

Đánh giá cho post
PHẦN 1: LỆNH VỀ TOWN

Town là mảnh đất Hoang đã được một chủ đất mua lại, thành lập thị trấn riêng và tổ chức các hoạt động xây dựng, sinh tồn…

Mục 1: Lệnh sử dụng Towny

– Lệnh cơ bản

 • /town (hiển thị thông tin towny bạn đang tham gia )
 • /town help (hiển thị các lệnh bạn có thể sử dụng trong towny)
 • /town new <tên town> (tạo 1 town mới)
 • /town join <têntown> (Xin tham gia 1 town của người khác)
 • /town claim (mua đất cho town)
 • /town unclaim (bán đất của town)
 • /towny add < Tên>: ( thêm 1 người nào đó vào towny của bạn )
 • /town leave (rời khỏi town hiện tại)
 • /town withdraw (rút tiền khỏi ngân hàng town)
 • /town deposit (chuyển tiền vào ngân hàng town)

– Lệnh mở rộng

 • /town new <tên town> <tên chủ town> (tạo 1 town mới với set 1 người làm chủ town)
 • /town add <tên> assistant (Chọn một ai đó làm phó Town)
 • /town here (hiển thị thông tin towny bạn đang đứng)
 • /town list (hiển thị danh sách tất cả các towny trong server)
 • /town online (hiển thị người chơi đang online trong towny)
 • /town spawn (dịch chuyển đến towny của bạn)
 • /spawn tentown (dịch chuyển đến towny khác)
 • /town unclaim all (bán tất cả đất của town)
 • /town delete <tên town> (xóa town hiện tại)
 • /town ranklist (xem cấp bậc người chơi trong town)
 • /town rank add/remove <tennguoichoi> <tenhạng> (thêm hoặc xóa hạng của người chơi hiện tại trong town)
 • /town board <message> – thêm thông báo khi người quản lý towny online
 • /town homeblock – thiết lập nơi để spawn về towny
 • /town outpost – thiết lập vị trí outpost cho town
 • /town perm – Xem các chính sách của town

Mục 2: Lệnh quản lý Towny

– Các lệnh cơ bản

 • /town set spawn – set vị trí spawn cho town
 • /town set name <tên mới> – thay đổi tên town của bạn
 • /town set mayor <tennguoichoi> – chuyển chức thị trưởng cho người khác
 • /town set taxes <sốtiền> – đặt thuế cho town
 • /town set perm – cài đặt các chính sách cho town

– Các lệnh cái đặt nâng cao

 • /town toggle explosion – cho phép hoặc ko cho phép nổ trong town
 • /town toggle fire – cho phép hoặc ko cho phép lửa cháy trong town
 • /town toggle mobs – cho phép hoặc ko cho phép mobs (quái vật) sinh ra trong town
 • /town toggle pvp – cho phép hoặc ko cho phép PVP (đánh nhau) trong town
 • /town toggle open – cho phép mở cửa cho mem join thoải mái hoặc đóng cửa
 • /town toggle taxpercent – quy đinh thuế theo kiểu phần trăm hay số xác định
 • /town toggle public – cho phép hoặc không cho phép người khác spawn đến town bạn

– Các lệnh quy định chính sách trong Town:

 • /t set perm build on/off – Bật tắt chế độ xây dựng trong town
 • /t set perm destroy on/off – Bật tắt chế độ phá block trong town
 • /t set perm switch on/off – Bật tắt công tắc trong town
 • /t set perm itemuse on/off – Bật tắt quyền sử dụng item với bất cứ ai trong town
 • /t set perm {resident/ally/outsider} {build/destroy/switch/itemuse} {on/off}: bật tắt xây dựng/phá block/công tắc/sử dụng đối với cư dân/đồng minh/người ngoài

– Lệnh chat trong town

 • /townchat (chuyển sang chế độ chat town)
PHẦN 2: LỆNH VỀ PLOT

PLOT là 1 phần trong Town, khi chủ town tạo ra towny và muốn chia nhỏ ra thành các lô đất để giao cho từng member trong town quản lý, những mảnh đất được chia ra đó chính là PLOT

Mục 1: Lệnh về sử dụng Plot

/plot – Hiển thị các lệnh về Plot
/plot forsale <giá> – Lệnh để chủ town định giá bán của 1 lô đất nằm trong Town
/plot claim – Lệnh để thành viên trong town mua mảnh đất chủ town đang bán
/plot unclaim – Lệnh để thành viên hủy quyền sở hữu đất đã mua từ chủ Town
/plot notforsale – Lệnh để chủ Town hủy quyền sở hữu 1 mảnh đất đã bán trước đó
/plot perm – Hiển thị đường biên giới của plot mà người chơi đang đứng bên trên

Mục 2: Các lệnh về quản lý Plot

/plot set shop – Đặt một plot làm shop
/plot set embassy – Đặt một plot làm đại sứ quán
/plot set arena – Đặt một plot làm đấu trường
/plot set name – Cho phép thị trưởng hoặc chủ sở hữu plot đổi tên plot họ sở hữu (plot sở hữu cá nhân sẽ hiển thị cả tên của cả người sở hữu và người đặt)
/plot set perm {on/off} – Điều chỉnh đường cong ranh giới của từng plot mà người chơi đang đứng
/plot set reset – Reset plot của bạn trở về hình dáng như ban đầu
/plot toggle fire – Cho phép hoặc không cho phép lửa cháy trong plot
/plot toggle pvp – Cho phép hoặc không cho phép PVP trong plot
/plot toggle explosion – Cho phép hoặc không cho phép nổ trong plot
/plot toggle mob – Cho phép hoặc không cho phép mob sinh ra trong plot
/plot toggle clear – Lệnh gỡ bỏ danh sách của các ID bị block của plot, sử dụng bởi thị trưởng sở hữu thị trấn hoặc là bởi người sở hữu plot trong plot của riêng họ

[​IMG]PHẦN 3: LỆNH VỀ NGƯỜI CHƠI

Mục 1: Các lệnh cơ bản

 • /resident – Hiển thị thông tin của chính bạn trên màn hình
 • /resident <tên người chơi> – Hiển thị thông tin của người chơi khác trên màn hình
 • /resident friend add <tên người chơi> – Thêm người chơi đang online vào danh sách bạn bè
 • /resident friend add+ <tên người chơi> – Thêm người chơi offline vào danh sách bạn bè
 • /resident friend remove <tên người chơi> – Loại bỏ người chơi online khỏi danh sách bạn bè
 • /resident friend remove+ <tên người chơi> – Loại bỏ người chơi offline khỏi danh sách bạn bè
 • /resident friend clearlist – Loại bỏ tất cả người chơi ra khỏi danh sách bạn bè

Mục 2: Các lệnh tương tác

 • /resident toggle map – bật bản đồ khi di chuyển qua đường ranh giới của plot
 • /resident toggle plotborder – Lệnh để hiện đường ranh giới plot khi bạn di chuyển qua nó
 • /resident toggle spy – quản trị viên có thể bật chat kênh gián điệp
 • /resident toggle reset – tắt tất cả chế độ (ở trên) đang hoạt động
PHẦN 4: LỆNH VỀ QUỐC GIA
Quốc gia là tập hợp sự liên kết giữa các Towny lại với nhau,
Quốc gia được tạo dựng bởi quốc vương, người cầm đầu

 • /nation – hiển thị thông tin quốc gia của người chơi
 • /nation list – Liệt kê danh sách các quốc gia
 • /nation online – Hiển thị người chơi đang online trong quốc gia của bạn
 • /nation <tên quốc gia> – Hiển thị thông tin của quốc gia khác
 • /nation leave – rời khỏi quốc gia bạn đang ở (thị trưởng sử dụng)
 • /nation deposit <số tiền> – Lệnh gửi tiền vào quốc gia của bạn
 • /nation withdraw <số tiền> – Lệnh rút tiền khỏi quốc gia của bạn
 • /nation new <tên quốc gia> – Lệnh tạo ra một quốc gia mới (thị trưởng sử dụng)
 • /nation new <tên quốc gia> <tên thủ đô> – Tạo ra 1 quốc gia mới, đặt thủ đô
 • /nation rank – Lệnh thiết lập người hỗ trợ (phó)/ danh hiệu cá nhân của quốc gia
 • /nation add <tên town> – Mời 1 town vào quốc gia của mình
 • /nation kick <tên town> – Loại bỏ 1 town khỏi quốc gia của mình
 • /nation delete <tên quốc gia> – Xóa quốc gia của bạn
 • /nation ally – Đồng minh của quốc gia
 • /nation add <tên quốc gia> – Thêm một quốc gia làm đồng minh
 • /nation remove <tên quốc gia> – Loại bỏ một quốc gia khỏi danh sách đồng minh
 • /nation enemy add <tên quốc gia> – Thêm 1 quốc gia vào làm kẻ thù
 • /nation enemy remove <tên quốc gia> – Gỡ bỏ 1 quốc gia khỏi danh sách kẻ thù
 • /nation rank add <tên người chơi> <tên danh hiệu> – Ban danh hiệu cho một người chơi
 • /nation rank remove <tên người chơi> <tên danh hiệu> – Bãi bỏ danh hiệu của một người chơi
 • /nation set king <tên người chơi> – Quốc vương ra lệnh đổi ngôi cho người khác
 • /nation set captial <tên town> – Đặt thủ đô của vương quốc
 • /nation set taxes <số tiền> – Quốc vương đặt thuế cho toàn quốc gia
 • /nation set name <tên quốc gia> – đặt tên quốc gia

Bạn chưa có game? Tải game ngay tại đây