Posts Tagged: capnhat

UPDATE SKYBLOCK

[UPDATE SKYBLOCK] Add : Thêm Rương Legendary (Giá key : 49 Coin) với rất nhiều vật phẩm VIP. Thêm nhiều item vào Rương Boss. Key Rương Boss kiếm được từ việc hạ gục BOSS LỢN THỦ LĨNH ở PHÓ BẢN. Thêm nhiều item vào Rương Lucky (Giá key : 1 Coin). Thêm người hạ gục… Read more »